Loading...

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u via deze website plaatst. De voorwaarden zijn bindend voor u en u dient deze dan ook zorgvuldig door te lezen. Dit geldt met name voor de bepalingen betreffende de prijzen, levertermijnen, aansprakelijkheid, annuleringen en restituties. Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via. Indien u uw bestelling wilt plaatsen, wordt u vriendelijk verzocht met de cursor verder naar beneden te scrollen, deze algemene voorwaarden te lezen en aan het einde op ACCEPT te drukken.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is tevens via het kantoor van VELUX te verkrijgen en zal op verzoek naar u worden verzonden (de eerste maal kosteloos).

U dient er rekening mee te houden dat de algemene voorwaarden van tijd tot tijd aangepast kunnen worden. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing zijn.


Een bestelling plaatsen
De overeenkomst van verkoop en levering wordt gesloten tussen u en VELUX NEDERLAND B.V., gevestigd in De Meern aan de Molensteijn 2 (Postbus 142, 3454 ZJ De Meern), hierna te noemen: "VELUX".

U kunt uitsluitend een bestelling plaatsen en de overeenkomst aangaan indien u ouder bent dan 18 jaar.

Het maakt niets uit waar u in Nederland woont. Wij nemen uw bestelling altijd in behandeling. De producten rechtstreeks bij een door u opgegeven adres in Nederland bezorgd.

Als voorwaarde voor het uitvoeren van uw bestelling geldt dat u bij het plaatsen van de bestelling het navolgende accepteert:
- de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die op deze site zijn vermeld;
- de op deze site vermelde prijzen;
- het feit dat wij uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) registreren
voor het verwerken van de bestelling;
- het feit dat op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing is.


U heeft ervoor gekozen om de producten rechtstreeks bij u te laten afleveren en om online daarvoor te betalen. U dient daarom met het onderstaande in te stemmen:
* dat wij uw creditcard-gegevens registreren, uitsluitend voor het verwerken van uw bestelling;
* dat wij gebruik maken van de Deltapay server om uw creditcard-gegevens te verifiëren.
Alle gegevens worden gecodeerd verzonden.


U heeft ervoor gekozen om de producten rechtstreeks bij u te laten afleveren en om online daarvoor te betalen. U dient daarom met het onderstaande in te stemmen:
* dat wij uw creditcard-gegevens registreren, uitsluitend voor het verwerken van uw bestelling;
* dat wij gebruik maken van de Deltapay server om uw creditcard-gegevens te verifiëren.
Alle gegevens worden gecodeerd verzonden.


Wat is de prijs die ik voor de producten moet betalen?
De koopprijs is de prijs die op het tijdstip van plaatsen van uw bestelling in onze online shop wordt aangegeven. De prijs van de bestelde artikelen, de eventuele kosten en het totaal door u verschuldigde bedrag zullen altijd uitdrukkelijk in de orderbevestiging worden genoemd.


Hoe kan ik betalen?
U kunt met MasterCard/Eurocard, VISA, JCB betalen of met iDeal.

Als u rechtstreekse levering met betaling via creditcard wenst, wordt gevraagd naar uw creditcard-nummer en naar de datum van verstrijken en het uitgiftenummer van uw creditcard. Deze informatie wordt vervolgens met een zeer geavanceerd systeem gecodeerd en ter verificatie verzonden (let goed op de kredietlimiet van uw creditcard).

Betaalt u met iDeal, dan wordt u na het invullen van uw naam en adresdata in een beveiligde omgeving voor iDeal betaling gebracht. Het iDeal betalingsscherm opent zich nadat u uw bank heeft geselecteerd. Na betaling wordt u teruggebracht in de omgeving van de E-Shop voor uw orderbevestiging op het scherm.

Zodra de betaling met uw creditcard of met iDeal is goedgekeurd, sturen wij u per e-mail een orderbevestiging.


Garantie
VELUX geeft u drie jaar garantie op alle producten die u in onze online shop heeft gekocht, berekend vanaf de schriftelijke leverdatum.


Wij hebben alle technische voorzorgsmaatregelen genomen om de kleuren van onze producten op deze site zo natuurlijk mogelijk uit te laten komen. Wij moeten echter een voorbehoud maken in die zin dat er sprake kan zijn van verschillen tussen de kleuren die in onze online shop zijn afgebeeld en de daadwerkelijke kleuren van onze producten.


Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van VELUX uit hoofde van een niet-nakoming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is beperkt tot de in rekening gebrachte prijs van de gebrekkige of te laat geleverde producten, een en ander met een maximum van ¿ 680,--.

VELUX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien zij producten niet of niet tijdig kan leveren door of wegens omstandigheden die buiten de redelijke macht van VELUX zijn gelegen.

VELUX sluit alle aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, winstderving, niet gerealiseerde besparingen en bedrijfsschade.

VELUX is niet aansprakelijk voor schade die is te wijten aan een onvakkundige installatie van de producten of aan het feit dat onze producten en die van andere fabrikanten niet uitwisselbaar zijn.


Annuleringen, retourzendingen en terugbetaling
U heeft het recht uw bestelling binnen zeven werkdagen na aflevering in te trekken. Deze intrekking dient schriftelijk of door terugzending van de goederen te geschieden. Aan deze termijn wordt geacht te zijn voldaan indien de intrekking binnen zeven werkdagen aan VELUX is verzonden. Na ontvangst van uw intrekking, zijn wij verplicht de koopprijs aan u terug te betalen. U dient de goederen binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst aan VELUX te retourneren.

De kosten van retournering van de producten aan VELUX komen voor uw rekening. Voor het geval dat u de goederen voor onze rekening terugzendt dan wel de goederen niet terugzendt, behouden wij ons het recht voor een toeslag in rekening te brengen van ten hoogste de kosten die worden gemaakt voor het terugnemen van de goederen.


De producten dienen altijd onbeschadigd en in hun originele, intacte verpakking te worden geretourneerd. U mag de originele verpakking natuurlijk te allen tijde openen, maar u mag deze niet beschadigen of anderszins geheel of gedeeltelijk verwijderen.

Indien u producten retourneert, verzoeken wij u het nummer van de orderbevestiging en uw naam en adres aan ons door te geven, zodat wij de bestelling kunnen traceren en de zaak zo optimaal mogelijk en zonder onnodige vertragingen kunnen afhandelen.

U dient altijd onmiddellijk te controleren of het geleverde product in overeenstemming is met hetgeen besteld is.


Disclaimer
Wij hebben al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op onze site juist is. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor schrijffouten (of de elektronische variant daarvan) en behouden ons het recht voor om dergelijke onjuistheden te corrigeren en bestellingen te weigeren die op basis van dergelijke foutieve informatie zijn geplaatst.